Khác biệt giữa các bản “Vùng đô thị Washington”

 
====Virginia====
Các quận
Counties
*[[ArlingtonQuận CountyArlington, Virginia|ArlingtonQuận CountyArlington]]
*[[ClarkeQuận CountyClarke, Virginia|ClarkeQuận CountyClarke]]
*[[FairfaxQuận CountyFairfax, Virginia|FairfaxQuận CountyFairfax]]
*[[FauquierQuận CountyFauquier, Virginia|FauquierQuận CountyFauquier]]
*[[LoudounQuận CountyLoudoun, Virginia|LoudounQuận CountyLoudoun]]
*[[Quận Prince William County, Virginia|Quận Prince William County]]
*[[SpotsylvaniaQuận CountySpotsylvania, Virginia|SpotsylvaniaQuận CountySpotsylvania]]
*[[StaffordQuận CountyStafford, Virginia|StaffordQuận CountyStafford]]
*[[WarrenQuận CountyWarren, Virginia|WarrenQuận CountyWarren]]
Các [[thành phố độc lập]]:
[[Independent cities]]:
*[[Alexandria, Virginia|CityThành ofphố Alexandria]]
*[[Fairfax, Virginia|City of Fairfax]]
*[[Falls Church, Virginia|CityThành ofphố Falls Church]]
*[[Fredericksburg, Virginia|CityThành ofphố Fredericksburg]]
*[[Manassas, Virginia|CityThành ofphố Manassas]]
*[[Manassas Park, Virginia|CityThành ofphố Manassas Park]]
 
====West Virginia====