Khác biệt giữa các bản “Vùng đô thị Washington”

*[[Quận Jefferson, West Virginia|Quận Jefferson]]
 
==Các tổ chức cấp vùng==
==Regional organizations==
====Hội đồng Liên chính quyền Vùng Washington====
====Metropolitan Washington Council of Governments====
[[imageHình:Cog_blue_for_WIKI.jpg‎|rightphải]]FoundedĐược inthành lập năm 1957, the [[MetropolitanHội Washingtonđồng CouncilLiên ofchính Governmentsquyền Vùng Washington]] (MWCOG) is amột regionaltổ organizationchức ofcấp vùng của 21 chính quyền địa phương vùng Washington-area localcũng governments,như as wellthành asviên areacủa membersnghị ofviện thetiểu bang [[Maryland General Assembly|Maryland]] and, [[Virginia General Assembly|Virginia]] state legislatures, the [[U.S.Thượng Senateviện Hoa Kỳ]], and the [[U.S.Hạ Houseviện ofHoa RepresentativesKỳ]]. MWCOG providesđưa ara forummột fordiễn discussionđàn andđể thethảo developmentluận of regionalphát responsestriển tovề issuescác regardingvấn theđề environmentcủa vùng đối với những vấn đề có liên quan đến môi trường, transportationgiao thông, publican safetyninh công cộng, homelandnội securityan, affordablenhà housingcửa, communitykế planninghoạch cộng đồng, andphát triển economickinh developmenttế.<ref>http://www.mwcog.org/about/</ref>
 
TheBan [[qui hoạch giao thông vùng thủ đô quốc gia (''National Capital Region Transportation Planning Board]]''), amột componentbộ ofphận MWCOGcủa Hội đồng Liên chính quyền Vùng Washington, is themột federally-designatedtổ [[metropolitanchức planningqui organization]]hoạch forđô thethị metropolitancho WashingtonVùng đô thị areaWashinton.<ref> http://www.mwcog.org/transportation/tpb/</ref>
 
==Principal cities==