Khác biệt giữa các bản “Cheorwon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Cherwon.png |hangul=철원군 |hanja=鐵原郡 |rr=Cheorwon-gun |mr=Ch'ŏrwŏn-gun |area_km2=899,82 |pop=54040 |popyear=2001 |popden_km2=60,05 |divs=4 ...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Cherwon.png |hangul=철원군 |hanja=鐵原郡 |rr=Cheorwon-gun |mr=Ch'ŏrwŏn-gun |area_km2=899,82 |pop=54040 |popyear=2001 |popden_km2=60,05 |divs=4 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh