Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Alphama Tool, General fixes
 
{{Pangasinan}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Philippines}}
{{Philippine Provincial Capitals}}