Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
: Thí dụ dễ hiểu nhất là định dạng của mật tập tin văn bản phải khác với định dạng của một tập tin hình ảnh hay tập tin âm thanh.
* Các tập tin dùng cho cùng một mục tiêu cũng có thể có định dạng khác nhau tuỳ theo nhà sản xuất nào đã thiết kế ra nó.
: Thí dụ: Trong các tập tin hình vẽ đồ họa thì các tập tin kiểu ''Bitmap'' (các tệp hình có đuôi là .bmp) có định dạng hoàn toàn khác với các tập tin kiểu ''Tagged Image File Format'' (đuôi của lọai tập tin này là .tif) và cũng khác với tập tin kiểu ''Joint Photographic Experts Group'' (với các đuôi có dạng .jpg hay .jpeg).
 
== Tên ==
* Độ dài của tên tập tin tùy thuộc vào [[hệ thống tập tin]].
* Tùy thuộc vào [[hệ thống tập tin]] và [[hệ điều hành]] mà sẽ có một số ký tự không được dùng cho tên tập tin.
*: Thí dụ: Trên hệ điều hành [[Microsoft Windows]], không được dùng các ký tự sau trong tên tập tin: \ / : * ? " < > | , tên tệp không quá 255 ký tự thường
* Theo truyền thống cũ của hệ thống DOS và Windows, tên tập tin thường bao gồm hai phần: phần tên và phần mở rộng (còn gọi là phần đuôi). Tuy nhiên, tên của một tập tin không nhất thiết phải có phần mở rộng này.
 
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* ''[[Microsoft Press]] Computer Dictionary: The Comprehensive Standard for Business, School, Library, and Home''. Sách bìa thường. Lần xuất bản thứ 2. Redmond, WA ([[Hoa Kỳ|Mỹ]]): [[Microsoft]] Corp. [[1 tháng 10]] năm [[2003]]. ISBN 1-55615-597-2. Tiếng Anh.
* Evi Nemeth, Garth Snyder, Scott Seebass, và Trent R. Hein. ''UNIX System Administration Handbook''. Lần xuất bản thứ 2. Indianapolis, IN (Mỹ): Prentice Hall PTR. [[15 tháng 1]] năm [[1995]]. ISBN 0-13-151051-7. Tiếng Anh.