Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Onon”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| source_region =
| source_country = Mông Cổ
| source_elevation = 1930
| source_lat_d =48 | source_lat_m =48 | source_lat_s =45 | source_lat_NS = N
| source_long_d =109 | source_long_m =1 | source_long_s =48 | source_long_EW =E
1.484

lần sửa đổi