Khác biệt giữa các bản “Nam Hán Cao Tổ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Làm tiết độ sứ ==
Theo ghi chép, trên cương vị tiết độ sứ, Lưu NghiễmNham thường xuyên mời các sĩ nhân chạy loạn từ [[Trung Nguyên]] đến mạc phủ, thường bổ nhiệm họ làm thứ sử, đến nỗi thứ sử các châu đều không phải là võ quan.<ref name=TTTG268/>
 
Cũng trong năm 911, Lô Diên Xương bị thuộc hạ là Lê Cầu (黎球) ám sát, Lê Cầu sau đó qua đời và người kế nhiệm là [[Lý Ngạn Đồ]] (李彥圖). Do Lê Cầu muốn giết mưu chủ của Lô Quang Trù là [[Đàm Toàn Bá]] (譚全播), Đàm Toàn Bá xưng bệnh xin được cáo hưu. Lưu Nghiễm hay tin thì liền phát binh công Thiều châu, kết quả tái chiếm được châu này; Thiều châu thứ sử Liệu Sảng (廖爽) chạy đến Sở. Trong khi đó, ông cũng phái quân tiến công Dung châu. Diêu Ngạn Chương nhận định rằng không thể trụ lại được (mặc dù quân cứu viện của Sở do [[Hứa Đức Huân]] thống lĩnh đang tiến đến), do đó Diêu Ngạn Chương quyết định đưa sĩ dân Dung châu về Sở, Lưu Ẩn đoạt được Dung châu và Cao châu. Hay tin hai chư hầu xảy ra chiến tranh, Hậu Lương Thái Tổ sai ''Hữu tán kị thường thị'' Vi Tiển (韋戩) đi hòa giải giữa Mã Ân và Lưu Nham.<ref name=TTTG268/> Đáp lại, Lưu Nham nộp cống một lượng lớn vàng, bạc, sừng tê giác, ngà voi, đủ loại đồ trang sức và gia vị khác, cho Hậu Lương Thái Tổ.<ref name=SGCQ58/>
 
Vào cuối năm 912, Hậu Lương Thái Tổ bị con là Dĩnh vương [[Chu Hữu Khuê]] ám sát.<ref name=TTTG268/> Vào đầu năm 913, Chu Hữu Khuê ban chức ''kiểm hiệu thái phó'' cho Lưu Nham.<ref name=SGCQ58/> Sau đó, hoàng vị Hậu Lương lại về tay [[Chu Hữu Trinh]] (cải danh thành Chu Trấn)<ref name=TTTG268/> Chu Trấn bổ nhiệm Lưu Nham làm tiết độ sứ của Thanh Hải quân và Kiến Vũ quân<ref group="chú">建武, trị sở tại Dung châu</ref>, phong tước Nam Bình vương.<ref name=SGCQ58/>