Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Đông Dương”

 
Tại miền Nam, sự lãnh đạo của Việt Minh không vững như tại miền Bắc. Những người [[Đệ tứ Quốc tế tại Việt Nam|Trotskyist]] đang kiểm soát ngành cảnh sát và các tôn giáo [[Hòa Hảo]], [[Cao Đài]] có ác cảm với Việt Minh. Người Trotskyist cũng đấu tranh vì độc lập dân tộc nhưng lại chủ trương vũ trang quần chúng, xóa bỏ tàn dư của chế độ thực dân Pháp, chống lại nỗ lực của các nước Đồng Minh khôi phục chủ quyền của Pháp và thi hành ngay các cải cách xã hội còn Việt Minh vẫn chấp nhận cơ cấu chính quyền cũ, sẵn sàng thương lượng với Đồng Minh và cải cách xã hội từng bước để tránh sự thay đổi đột ngột về kinh tế xã hội và cuộc đấu tranh giai cấp gắn liền với nó.<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 430 - 431 </ref> Theo [[Trần Huy Liệu]], tại hội nghị [[Quốc dân Đại hội Tân Trào]] từ ngày 13/8/1945 đến ngày 16/8/1945 ở Tân Trào, tất cả đại biểu của các đảng phái tham dự đã thống nhất cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sẽ theo khuynh hướng dân chủ, tránh không dùng bạo lực và lập ra một mặt trận thống nhất có kỷ luật của tất cả các đảng phái để ra mắt Đồng Minh. Tuy nhiên một số đảng phái ở miền Nam đã không thấy hết sự quan trọng của việc duy trì trật tự xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp này.<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 429 - 430 </ref>
 
Tại Sài Gòn, xảy ra các xung đột giữa người Việt và người Pháp khiến một số người của cả hai bên chết. Báo Dân chúng của Việt Minh kêu gọi nhân dân bình tĩnh, tái lập trật tự và biểu thị sự trưởng thành chính trị đồng thời lên án những đảng quốc gia đã gây rối loạn và hoại sự nghiệp độc lập dân tộc bằng cách tấn công "những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình". [[Dương Bạch Mai]] ra lệnh tước vũ khí của hai giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo nhưng không đạt kết quả. Các báo chí chống Việt Minh đáp trả bằng cách kết tội [[Trần Văn Giàu]] và đồng sự thân Pháp, có mưu đồ khôi phục nền cai trị của Pháp, phải bội sự nghiệp giải phóng dân tộc.<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 437 - 438</ref>
 
===Thành lập Chính phủ Liên hiệp===
1.208

lần sửa đổi