Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Di truyền Mendel”

Nếu hai cha mẹ là dị hợp tử (heterozygous) thì các con sinh ra không đồng nhất mà phân ly theo một tỷ lệ 3:1 cho trường hợp di truyền trội lặn và theo tỷ lệ 1:2:1 cho trường hợp di truyền trung gian.
 
== Quy tắc Mendel thứ ba hay- quy tắc phân ly độc lập ==
 
Nguyên tắc độc lập diễn tả sự di truyền của hai tính năng khi giao hợp hai cá thể đồng hợp tử và các con ở thế hệ kế tiếp.
22

lần sửa đổi