Khác biệt giữa các bản “Tên húy”

Tên húy là tên do cha mẹ vua đặt khi hồi nhỏ, lớn lên thì "kiêng" không gọi bằng "tên húy"
(Tên húy là tên do cha mẹ vua đặt khi hồi nhỏ, lớn lên thì "kiêng" không gọi bằng "tên húy")
(Không có sự khác biệt)
1

lần sửa đổi