Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tài sản văn hóa”

Không có tóm lược sửa đổi
 
==Định nghĩa==
Bài viết 1 của [[Quy ước Hague về việc bảo vệ Tài sản Văn hóa trong sự kiện Xung đột Vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
 
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu: