Khác biệt giữa các bản “Tài sản văn hóa”

n
General Fixes
(→‎Định nghĩa: people -> dân tộc)
n (General Fixes)
==Định nghĩa==
Bài viết 1 của [[Công ước Hague về việc bảo vệ Tài sản văn hóa trong trường hợp Xung đột vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu::(a) một tài sản bất động hay di động có tính quan trọng lớn với di sản văn hóa của mỗi dân tộc, như các di tích kiến trúc, nghệ thuật hay lịch sử, bất kể tôn giáo hay thế tục, các địa điểm khảo cổ, nhóm các công trình, xét theo tổng thể, mang ý nghĩa nghệ thuật hay lịch sử, các tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, sách hay các đối tượng nghệ thuật khác, các lợi ích khảo cổ hay lịch sử, cũng như các bộ sưu tập khoa học và các bộ sưu tập sách quan trọng hay các lưu trữ của tái sản xuất của các tài sản được định nghĩa ở trên;:(b) các công trình với mục đích chính và trọng tâm là lưu trữ hay trưng bày có tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a) như các bảo tàng, các thư viện lớn và nơi lưu trữ các tài liệu, và nơi cư trú có khuynh hướng là bảo tồn, trong trường hợp xung đột vũ trang, tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a);:(c) các trung tâm tập hợp số lượng lớn tài sản văn hóa được định nghĩa tiểu mục (a) và (b), được gọi dưới tên 'các trung tâm chứa các di tích'."
 
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu:
:(a) một tài sản bất động hay di động có tính quan trọng lớn với di sản văn hóa của mỗi dân tộc, như các di tích kiến trúc, nghệ thuật hay lịch sử, bất kể tôn giáo hay thế tục, các địa điểm khảo cổ, nhóm các công trình, xét theo tổng thể, mang ý nghĩa nghệ thuật hay lịch sử, các tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, sách hay các đối tượng nghệ thuật khác, các lợi ích khảo cổ hay lịch sử, cũng như các bộ sưu tập khoa học và các bộ sưu tập sách quan trọng hay các lưu trữ của tái sản xuất của các tài sản được định nghĩa ở trên;
:(b) các công trình với mục đích chính và trọng tâm là lưu trữ hay trưng bày có tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a) như các bảo tàng, các thư viện lớn và nơi lưu trữ các tài liệu, và nơi cư trú có khuynh hướng là bảo tồn, trong trường hợp xung đột vũ trang, tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a);
:(c) các trung tâm tập hợp số lượng lớn tài sản văn hóa được định nghĩa tiểu mục (a) và (b), được gọi dưới tên 'các trung tâm chứa các di tích'."
 
== Xem thêm ==
{{Văn hóa}}
{{sơ khai}}
 
 
[[Thể loại:Luật quốc tế]]