Khác biệt giữa các bản “Tài sản văn hóa”

không có tóm lược sửa đổi
n (General Fixes)
'''Tài sản văn hóa''' là những yếu tố cấu thành mang tínhphần vật chất hợp thành của [[di sản văn hóa]] của một nhóm người hay một xã hội.
 
==Định nghĩa==
Bài viếtĐiều 1 của [[Công ước Hague về việc bảo vệ Tài sản văn hóa trong trường hợp Xung đột vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu:
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu::(a) một tài sản bất động hay di động có tính quan trọng lớn với di sản văn hóa của mỗi dân tộc, như các di tích kiến trúc, nghệ thuật hay lịch sử, bất kể tôn giáo hay thế tục, các địa điểm khảo cổ, nhóm các công trình, xét theo tổng thể, mang ý nghĩa nghệ thuật hay lịch sử, các tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, sách hay các đối tượng nghệ thuật khác, các lợi ích khảo cổ hay lịch sử, cũng như các bộ sưu tập khoa học và các bộ sưu tập sách quan trọng hay các lưu trữ của tái sản xuất của các tài sản được định nghĩa ở trên;:(b) các công trình với mục đích chính và trọng tâm là lưu trữ hay trưng bày có tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a) như các bảo tàng, các thư viện lớn và nơi lưu trữ các tài liệu, và nơi cư trú có khuynh hướng là bảo tồn, trong trường hợp xung đột vũ trang, tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a);:(c) các trung tâm tập hợp số lượng lớn tài sản văn hóa được định nghĩa tiểu mục (a) và (b), được gọi dưới tên 'các trung tâm chứa các di tích'."
:(a) một động sản hay một bất động sản có tầm quan trọng lớn với di sản văn hóa của mỗi dân tộc, như các di tích kiến trúc, nghệ thuật hay lịch sử, bất kể tôn giáo hay thế tục, các di chỉ khảo cổ, các nhóm công trình, xét theo tổng thể, có tầm quan trọng nghệ thuật hay lịch sử, các tác phẩm nghệ thuật, các bản thảo, sách hay các đồ vật khác, có tầm quan trọng nghệ thuật, lịch sử hay khảo cổ; cũng như các bộ sưu tập khoa học và các bộ sưu tập sách hoặc lưu trữ hoặc mô phỏng quan trọng của các tài sản được định nghĩa trên đây;
:(b) các công trình với mục đích chính và trọng tâm là lưu trữ hay trưng bày động sản văn hóa được định nghĩa tại khoản (a) như các bảo tàng, các thư viện lớn và các kho chứa bản lưu trữ, và những nơi cất giấu có mục đích là che chở, trong trường hợp xung đột vũ trang, động sản văn hóa được định nghĩa tại khoản (a);
:(c) các trung tâm tập hợp số lượng lớn tài sản văn hóa như được định nghĩa tại các khoản (a) và (b), được gọi dưới tên 'các trung tâm chứa các di tích'."
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh