Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

{{cite book|author=Reinhard Klette|title=Concise Computer Vision|publisher=Springer|year=2014|isbn=978-1-4471-6320-6}}</ref><ref name="Shapiro-Stockman-2001">
{{cite book|author=Linda G. Shapiro and George C. Stockman|title=Computer Vision|publisher=Prentice Hall|year=2001|isbn=0-13-030796-3}}</ref><ref name="Morris-2004">{{cite book|author=Tim Morris|title=Computer Vision and Image Processing|publisher=Palgrave Macmillan|year=2004|isbn=0-333-99451-5}}</ref><ref name="Jahne-Haussecker-2000">{{cite book| author=Bernd Jähne and Horst Haußecker|title=Computer Vision and Applications, A Guide for Students and Practitioners|publisher=Academic Press|year=2000|isbn=0-13-085198-1}}</ref> Việc phát triển lĩnh vực này có bối cảnh từ việc sao chép các khả năng thị giác con người bởi sự nhận diện và hiểu biết một hình ảnh mang tính điện tử. <ref name="Sonka-Hlavac-Boyle-2008">{{cite book|author=Milan Sonka, Vaclav Hlavac and Roger Boyle|title=Image Processing, Analysis, and Machine Vision|publisher=Thomson|year=2008|isbn=0-495-08252-X}}</ref> Sự nhận diện hình ảnh có thể xem là việc giải quyết vấn đề của các biểu tượng thông tin từ dữ liệu hình ảnh qua cách dùng các mô hình được xây dựng với sự giúp đỡ của các ngành [[lý thuyết học]], [[thống kê]], [[vật lý]] và [[hình học]]. <ref name="Forsyth-Ponce-2003">{{cite book|author=David A. Forsyth and Jean Ponce|title=Computer Vision, A Modern Approach|publisher=Prentice Hall|year=2003|isbn=0-13-085198-1}}</ref> Thị giác máy tính cũng được mô tả là sự tổng thể của một dải rộng các quá trình tự động và tích hợp và các thể hiện cho các nhận thức thị giác. <ref name="Ballard-Brown-1982">{{cite book|author=Dana H. Ballard and Christopher M. Brown|title=Computer Vision|publisher=Prentice Hall|year=1982|url=http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/BOOKS/BANDB/bandb.htm|isbn=0-13-165316-4}}</ref><ref>Barghout, Lauren, and Jacob Sheynin. "Real-world scene perception and perceptual organization: Lessons from Computer Vision." Journal of Vision 13.9 (2013): 709-709.</ref>
 
== Xem thêm ==
* [[Mạng nơ-ron nhân tạo]]
 
== Tham khảo ==