Khác biệt giữa các bản “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

==Tham khảo==
* Trần Đức Thạnh và ctv. "Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa". ''Nghiên cứu Huế, Tập ba''. Huế: Trung tâm nghiên cứu Huế, 2002.
* Trần Đức Thạnh (chủ biên): Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010 <nowiki>[https://www.researchgate.net/publication/258724154_Tin_ho_v_ng_lc_h_m_ph_Tam_Giang__Cu_Hai_%28Evolution_and_dynamics_of_Tam_Giang_-_Cau_Hai_lagoon%29]</nowiki>.
 
= =
Người dùng vô danh