Khác biệt giữa các bản “Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Đã lùi lại sửa đổi 19897477 của 98.21.56.195 (Thảo luận)
(Giết Người Cướp Của (Cải Cách Ruộng Đất) Hảm Hiếp Phụ Nử (Nử cán bộ Hộ Lý) Đánh Đập Ông Già Bà Lảo (Giải Phóng Đất Bằng) Bán Nước cho Trung Cộng (Mười Sáu Chử Vàng))
(Đã lùi lại sửa đổi 19897477 của 98.21.56.195 (Thảo luận))
Ngay trong hội nghị thành lập đảng tổ chức vào [[tháng hai|tháng 2]] năm [[1930]] tổ chức tại [[Hồng Kông|Hương Cảng]], [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] đã thông qua bộ cương lĩnh đầu tiên. Do địa vị pháp lý không được công nhận và phải hoạt động bí mật, nên cương lĩnh đầu tiên được soạn ở mức vắn tắt để cho đảng viên dễ nhớ. Cương lĩnh đầu tiên hay còn gọi Cương lĩnh năm 1930 bao gồm các tài liệu: ''Chánh cương vắn tắt'', ''Sách lược vắn tắt'', ''Chương trình tóm tắt'' đều do [[Hồ Chí Minh|Nguyễn Ái Quốc]] soạn thảo. Đến [[tháng mười|tháng 10]] năm [[1930]], cương lĩnh đầu tiên được bổ sung thêm tài liệu ''Luận cương cách mạng tư sản dân quyền'' do [[Trần Phú]] soạn thảo. Trong Cương lĩnh thứ nhất, [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] tuyên bố sẽ làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất (cương lĩnh dùng cách gọi tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng), cụ thể là phổ biến khẩu hiệu "Việt Nam tự do", đấu tranh và xây dựng một xã hội tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ cập giáo dục, đánh đổ thực dân Pháp và chế độ phong kiến, xây dựng chính phủ công nông binh, thành lập quân đội của giai cấp công nhân và nông dân, tịch thu sản nghiệp của tư bản thực dân Pháp, lấy ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày nghèo,... ''Chính cương vắn tắt'' ghi rõ lực lượng tư bản người Việt không thuộc phe đế quốc, còn Chương trình tóm tắt tuyên bố rằng [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] sẽ lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, phú nông, tư sản và tư sản bậc trung về phe mình. Cách mạng Việt Nam còn là một bộ phận cách mạng thế giới.
 
Giết Người Cướp Của (Cải Cách Ruộng Đất) Hảm Hiếp Phụ Nử (Nử cán bộ
Hộ Lý) Đánh Đập Ông Già Bà Lảo (Giải Phóng Đất Bằng) Bán Nước cho Trung
Cộng (Mười Sáu Chử Vàng)
== Cương lĩnh 1991 ==
Năm 1991, tại Đại hội VII của đảng, ĐCSVN thông qua cương lĩnh thứ hai của mình, gọi là ''Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội'' (gọi tắt là ''Cương lĩnh 1991''). ''Cương lĩnh 1991'' đã tổng kết kinh nghiệm thực hiện cương lĩnh năm 1930, từ đó tuyên bố ĐCSVN sẽ:
#"Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia",
#"Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế".
# Giết Người Cướp Của (Cải Cách Ruộng Đất) Hảm Hiếp Phụ Nử (Nử cán bộ
Hộ Lý) Đánh Đập Ông Già Bà Lảo (Giải Phóng Đất Bằng) Bán Nước cho Trung
Cộng (Mười Sáu Chử Vàng)
 
== Tham khảo ==