Khác biệt giữa các bản “H&M”

Đã lùi về phiên bản 19905952 bởi Camohdzeeshan (thảo luận): Link chết. (TW)
(Đã lùi về phiên bản 19905952 bởi Camohdzeeshan (thảo luận): Link chết. (TW))
*[http://biz.yahoo.com/ic/100/100801.html Yahoo! – Hồ sơ công ty], Yahoo
*[http://www.nosweat.org.uk/story/2007/01/14/hm-briefing-jan-2004 Báo cáo xã hội]
* [http://karljohanpersson.com/[Về Karl- Johan Persson]]
 
{{DEFAULTSORT:HandM}}