Khác biệt giữa các bản “Cổ phần”

bài nói về cổ phần nói chung, không phải cổ phần tại Việt Nam
(bài nói về cổ phần nói chung, không phải cổ phần tại Việt Nam)
{{cần biên tập|Tài chính}}
{{merge|Cổ phiếu}}
'''Cổ phần''' là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.[[vốn điều lệ]] của [[công ty cổ phần]] được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần thông thường là 10.000 đồng.
 
Người" sở hữu cổ phần gọi là [[cổ đông]]. Cổ đông có thể là [[cá nhân]] hoặc [[tổ chức]]. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.
 
Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.