Khác biệt giữa các bản “Lữ Văn Đức”

n
Năm thứ 4 (1268), tướng Mông Cổ là bọn Lưu Chỉnh, [[A Thuật]] bàn nhau đắp thành ở Bạch Hà khẩu cùng Lộc Môn sơn, hòng chẹn đường vận lương cho Tương, Phàn. Tướng Tống giữ Tương Dương là [[Lữ Văn Hoán]] cáo cấp, nhưng Văn Đức chẳng coi ra gì. {{ref|36}}
 
Tháng 10 ÂL năm thứ 5 (1269), được tiến phong Sùng quốc công, tăng thực ấp 700 hộ. Tháng 11 ÂL, trí sĩ, được đặc thụ Thiếu sư, tiến phong Vệ quốc công. Tháng 12 ÂL, mất, được tặng Thái phó, ban thụy là Vũ Trung. {{ref|37}} Tháng 12 ÂL năm Đức Hữu đầu tiên (1275), được truy phong Hòa Nghĩa quận vương. {{ref|38}}
 
==Gia quyến==
26

lần sửa đổi