Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Về/doc”

Dịch
(Nhập dữ liệu bản mẫu từ en:Template:About/doc (615118117))
(Dịch)
<templatedata>
{
"description": "ThisBản templatemẫu isnày acung hatnotecấp incờ thengắn format \"Thisđầu pagetrang isvới aboutvăn bản For“Trang othernày usesviết về\" Đối với các định nghĩa khác …”.",
"params": {
"1": {
"label": "PageMiêu descriptiontả trang",
"type": "string",
"required": true,
"description": "WhatĐề thetài pagecủa thistrang templatechứa isbản placedmẫu on is aboutnày (\"This“Trang pagenày isviết aboutvề …\"…”)"
},
"2": {
"label": "OtherMiêu pagetả 1trang descriptionkhác 1",
"type": "string",
"description": "WhatĐề thetài firstcủa othertrang pagekhác isđầu abouttiên. IfNếu unusedkhông orđặt blankhoặc để trống, defaultsmặc định là “Đối với tocác \"Forđịnh othernghĩa uses\"khác”."
},
"3": {
"label": "OtherTên pagetrang 1khác title1",
"type": "string",
"description": "TheTên titlecủa oftrang thekhác firstđầu other pagetiên. IfNếu unusedkhông đặt, defaultsmặc tođịnh \"là “[pagetên titletrang] (disambiguationđịnh hướng)\"."
},
"4": {
"label": "OtherMiêu pagetả 2trang descriptionkhác 2",
"type": "string",
"description": "WhatĐề thetài secondcủa othertrang pagekhác isthứ abouthai. IfNếu unusedkhông orđặt blankhoặc để trống, defaultsmặc định là “Đối với tocác \"Forđịnh othernghĩa uses\"khác”."
},
"5": {
"label": "OtherTên pagetrang 2khác title2",
"type": "string",
"description": "Tên của trang khác thứ hai. Nếu không đặt, mặc định là “[tên trang] (định hướng)”."
"description": "The title of the second other page. If unused, defaults to \"[page title] (disambiguation)\". To add more other pages, continue with this alternating pattern using increasing numbers, starting with 6 for the next page description."
}
}