Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

mnguyenchuhieu
n
(mnguyenchuhieu)
Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ.
 
Chữ cuối câu bảy trên vần với chữ thứ 5 câu bảy dưới, chữ cuối câu bảy dưới vần với chữ cuối câu lục, tiếng cuối câu lục vần với chữ thứ 6 câu bát. Và chữ cuối câu bát vần với chữ thứ 5 (đôi khi chữ thứ 3) của câu thất tiếp theo.tiế
 
:{| class="prettytable"
|-
||''Câu số''|| colspan="81" align="center" |'''Vần'''nguyenchuhieu
|-
|
||''1''|| - || - || t || - || b || - || T ||
|
|
|
|
|
|
|2014=
|2015
|-
||''1''|| TH2
|| TH3
|| TH4
|
|CO
||| TH5
|| TH6
|| TH7
|| CN
||
|-
||''2''|| - || - || b || - || T || - || B ||
|
|CO
|4
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
|| || T || || B ||
|-
||''3''|| - || b || - || t || - || B || ||
|
!'''CO'''
|
|| t || - || B || ||
|-
||''4''|| - || b || - || t || - || B || t || B
|-
|CO
||''5''|| - || - ||t/B|| - ||B/b|| - || T ||
|
||''1''|| - || - || t || - || bB || -t || TB ||
|-
||''5''|| - || - ||t/B|| - ||B/b|| - || T ||
|
|CO
|
|| - ||B/b|| - || T ||
|-
||''6''|| - || - || b || - || T || - || B ||
|
|CO
|
|| - || T || - || B ||
|-
||''7''|| - || b || - || t || - || B || ||
|
|CO
|
|| t || 210
220
 
|| B || ||
|-
||''8''|| - || b || - || t || - || B || t || B
|
|CO
|
|| t || - || B || t || B
|-
!''Chữ thứ''!!--1--!!--2--!!--3--!!--4--!!--5--!!--6--!!--7--!!--8--
|}
 
=== 10--11 ===
: {| class="prettytable"
 
!
!
!!--3--!!--5--!!--6--!!--7--!!--8--
|}
 
Người dùng vô danh