Khác biệt giữa các bản “An Đồng (Bắc Ngụy)”

n
Năm Đăng Quốc đầu tiên (386), Ngụy vương Thác Bạt Khuê mượn quân [[Hậu Yên]] để chống lại [[Thác Bạt Quật Đốt]] – được sự ủng hộ của [[Lưu Hiển (Thập lục quốc)|Lưu Hiển]] (con trai Lưu Khố Nhân). Đồng nhiều lần làm sứ giả, tỏ ra đắc lực, nên được Ngụy vương sủng ái, lấy làm Ngoại triều đại nhân, cùng bọn [[Tố Hòa Bạt]] ra vào cung cấm, đổi nhau làm Điển thứ sự. Thác Bạt Khuê xưng đế, là [[Bắc Ngụy Đạo Vũ đế]], ban thưởng công thần, Đồng làm sứ giá có nhiều công lao, được ban thế thiếp cùng 30 hộ nô lệ, 2 thớt ngựa, 50 con cừu, gia Quảng vũ tướng quân.
 
Đồng tòng chinh Diêu Bình ở Sài Bích, [[Hậu Tần]] đế [[Diêu Hưng]] dốc quân cứu Bình, Đạo Vũ đế bèn tăng cường đắp lũy trùng làm trùng, vừa vây đểthành vừa chốngkháng lạiviện. Đồng dâng kế rằng: “Thần nhận lệnh đến Giáng để đốc tô, thấy bờ đông sông Phần có vùng trũng, đông tây hơn 300 dặm, đường xá không thông. Diêu Hưng đến, ắt theo lối bờ tây sông Phần, từ chỗ cao ép xuống, nhằm thẳng Sài Bích. Nếu vậy, ắt giặc trong ngoài tiếp ứng, vòng vây khó giữ, không thể ngăn nổi. Nên chẹn ngang sông Phần bởi 2 tòa cầu nổi nam bắc, lên bờ tây đắp lũy. Bờ tây đã vững, giặc đến không còn chỗ thi hành trí lực nữa!” Đạo Vũ đế nghe theo, Diêu Hưng quả nhiên không cứu thể cứu được Sài Bích. Đồng có công bày mưu, được ban tước Bắc Tân hầu, An viễn tướng quân. Có chiếu sai Đồng đưa tướng Hậu Tần là bọn Việt kỵ hiệu úy [[Đường Tiểu Phương]] về [[Trường An]].
 
==Phụng sự Minh Nguyên đế==
26

lần sửa đổi