Khác biệt giữa các bản “Cao Tường”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Năm Kiến Hưng thứ 6 (228), Tường theo [[Gia Cát Lượng]] ra Kỳ Sơn, nhận lệnh đồn trú Liễu Thành. Sau khi [[Mã Tốc|Mã Tắc]] bị tướng [[Nhà Tào Ngụy|Ngụy]] là [[Trương Cáp]] đánh bại ở Nhai Đình, Tường cũng bị [[Quách Hoài]] đánh bại.<ref>'''Trần Thọ, tlđd, quyển 26, Ngụy thư 26 – [[Quách Hoài]] truyện''': ''Năm Thái Hòa thứ 2, Thục tướng Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn, sai tướng quân Mã Tắc đến Nhai Đình, Cao Tường đồn trú Liễu Thành. Trương Cáp đánh Tắc, Hoài đánh doanh của Tường, đều phá được.''</ref>
 
Năm thứ 9 (229), Tường đang ở chức Hữu tướng quân, phong Huyền hương hầu, lại theo Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn. Chủ tướng Ngụy là [[Tư Mã Ý]] đón đánh, Gia Cát Lượng sai Tường cùng [[Ngụy Diên|Ngụy Duyên]], [[Ngô Ban]] đánh lui ông ta, lấy được 3000 thủ cấp., 5000 bộ giáp, 3100 cái nỏ.<ref>'''Tập Tạc Xỉ, tlđd''': ''Ngày tân tị tháng 5, (Tuyên vương) bèn sai [[Trương Cáp]] đánh Vô Đương giám [[Vương Bình|Hà Bình]] ở Nam Vi, tự theo trung đạo nhắm đến Lượng. Lượng sai Ngụy Duyên, Cao Tường, Ngô Ban đến cự, đại phá được, lấy được 3000 thủ cấp., 5000 bộ giáp, 3100 cái nỏ, Tuyên vương lui về giữ doanh.''</ref> Sau đó vì hết lương, quân Thục lui về. Tường cùng các đại thần kiến nghị bãi truất người phụ trách vận lương là [[Lý Nghiêm]].<ref>'''Trương Chú, tlđd, quyển 1, Công văn thượng thượng thư''': ''Liền cùng bọn Hành trung quân sư Xa kỵ tướng quân Đô hương hầu thần [[Lưu Diễm]], Sứ trì tiết Tiền quân sư Chinh tây đại tướng quân lĩnh Lương Châu thứ sử Nam Trịnh hầu thần Ngụy Duyên, Tiền tướng quân Đô đình hầu thần [[Viên Lâm]], Tả tướng quân lĩnh Kinh Châu thứ sử Cao Dương hương hầu thần [[Ngô Ý]], Đốc tiền bộ Hữu tướng quân Huyền hương hầu thần Cao Tường,... nghị, liền giải nhiệm của Bình, miễn quan lộc, tiết truyền, ấn thụ, phù sách, tước cờ tước đất.''</ref>
 
Không rõ hậu sự của Tường.
 
==Tham khảo==
* [[Thường Cừ]] – [[Hoa dương quốc chí]] [http://zh.wikisource.org/wiki/華陽國志 [[Hoa dương quốc chí]]]
* [[Trần Thọ]] – [[Tam quốc chí]] [http://zh.wikisource.org/wiki/三國志 [[Tam quốc chí]]]
* [[Tập Tạc Xỉ]] – [[Hán Tấn xuân thu]] [http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=665690&remap=gb [[Hán Tấn xuân thu]]]
* [[Trương Chú]] – [[Gia Cát Lượng tập] ][http://zh.wikisource.org/zh/諸葛亮集_(張澍) [[Gia Cát Lượng tập]]]
 
==Chú thích==