Khác biệt giữa các bản “Nai”

n
n
 
== Liên kết ngoài ==
* {{TĐBKVN|18900|Nai ''Cervus unicolor''}}
* {{Britannica|520407|Sambar}}
*[http://www.nzhuntinginfo.com/printPage.php?pageName=./game/sambar Hunting Sambar in New Zealand]
*[http://www.doc.govt.nz/templates/news.aspx?id=43775 NZ Minister of Conservation's media release, 24 tháng 4 năm 2007]