Khác biệt giữa các bản “Phương diện quân Belorussia 1”