Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gaius Plinius Secundus”

Trang mới: “Gaius Plinius Secundus (AD 23 - 25/8/79), được biết đến nhiều hơn với tên Pliny Già (/ plɪni /), là một tác giả, nhà tự nhiên học, v…”
(Trang mới: “Gaius Plinius Secundus (AD 23 - 25/8/79), được biết đến nhiều hơn với tên Pliny Già (/ plɪni /), là một tác giả, nhà tự nhiên học, v…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh