Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

197 Tào Tiết mới sinh sao đã được phong Quý nhân?
Không có tóm lược sửa đổi
(197 Tào Tiết mới sinh sao đã được phong Quý nhân?)
Tào Tiết là người quận Tiêu, nước Bái, con gái [[tể tướng]] [[Tào Tháo]], cháu nội của Thái úy [[Tào Tung]] nhà Hán. Giữa năm 196, Tào Tháo đón [[Hán Hiến Đế]] về Hứa Xương. Từ đó Tào Tháo khống chế Hiến Đế.
 
Năm 213, Tào Tháo ép Hiến Đế phong ông làm Ngụy công. Đồng thời Tào Tiết cùng chị là Tào Hiến (曹憲) và em là Tào Hoa (曹華) được cha mang gả cho Hiến Đế. Ban đầu, cả 3 được phong chức ''Phu nhân'' (夫人), và đến năm 197214, được phong làm ''Quý nhân'' (貴人).
 
Năm 214, có người tố cáo việc hoàng hậu [[Phục Thọ]] cùng cha là Phục Hoàn mưu giết Tào Tháo. Tào Tháo bắt giết cha con Phục hoàng hậu, rồi ép Hiến Đế lập một trong ba vị ''Tào quý nhân'', con gái mình làm hoàng hậu mới. Hán Hiến Đế không biết quyết định chọn ai bèn chỉ định Tào Tiết là người ở giữa làm hoàng hậu.