Khác biệt giữa các bản “Tống Lý Tông”

không có tóm lược sửa đổi
n
| ghi chú hình = Tranh vẽ Tống Lý Tông.
| chức vị = Hoàng đế [[nhà Tống]]
| tại vị = [[1225]]&ndash;[[1264]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:960 till:1279
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:319 start:960
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1224 till:1264 color:red
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Tống Ninh Tông]]</font>