Khác biệt giữa các bản “Lý Phong (Tào Ngụy)”

n
n
Cha là Vệ úy [[Lý Nghĩa]] nhà Tào Ngụy. Ban đầu, Phong còn là bình dân, lên 17, 18 tuổi, có tiếng trong sạch ở Nghiệp Hạ, giỏi đánh giá người khác, được người trong nước khen ngợi, không ai không chú ý đến ông. Giữa những năm Hoàng Sơ (220 – 226), nhân Lý Nghĩa nhậm chức ở kinh đô, Phong được triệu làm Tùy quân. Phong ở Hứa Xương, tiếng tăm ngày một thịnh. Lý Nghĩa không thích việc này, bèn lệnh Phong đóng cửa, không đi lại với khách khứa. <ref name="T1">Trần chí, Bùi chú, tlđd, dẫn từ [[Ngư Hoạn]] – [[Ngụy lược]]</ref>
 
Khi [[Tào Duệ]] còn là Thái tử, Phong cònvẫn đang nghiên cứu văn học. Đến lúc Tào Duệ lên ngôi, là Tào Ngụy Minh đế, nhân có người ở [[Đông Ngô]] đến hàng, bèn hỏi: “Giang Đông có nghe đến danh sĩ Trung Quốc nào chăng?” Đáp: “Có nghe đến Lý An Quốc.” Bấy giờ Phong làm Hoàng môn lang, Minh đế hỏi An Quốc là ai, tả hữu đáp là Phong, đế nói: “Tiếng tăm của Phong truyền đến Ngô Việt à?” Về sau được chuyển làm Kỵ đô úy, Cấp sự trung. Sau khi Minh đế băng, được làm Vĩnh Ninh thái phó, nhưng triều đình cho rằng danh vọng của ông lớn hơn khả năng, nên không được trọng dụng. <ref name="T1"/>
 
==Làm người hai mặt==
433

lần sửa đổi