Khác biệt giữa các bản “Vợ Hứa Doãn”

n
Nguyễn thị có dung mạo xấu xí, sau khi làm lễ giao bái, Hứa Doãn không chịu vào phòng tân hôn, người nhà rất lo lắng. Gặp lúc có khách đến, Nguyễn thị sai tỳ nữ xem là ai, tỳ nữ trở về cho biết là [[Hoàn Phạm]], bà nói: “Không lo nữa, anh Hoàn ắt khuyên được tân lang.” Hoàn Phạm quả nhiên nói: “Nhà họ Nguyễn gả con gái xấu cho anh, nhất định có dụng ý, anh nên xem thế nào.” Hứa Doãn bèn quay trở vào, nhưng vừa gặp Nguyễn thị thì lập tức muốn trở ra. Nguyễn thị đã liệu trước, bèn nắm vạt áo Hứa Doãn giữ lại. Hứa Doãn nhân đó hỏi rằng: “Đàn bà có tứ đức, nàng có được mấy?” Nguyễn thị hỏi lại: “Tân nương chỉ thiếu Dung mà thôi. Kẻ sĩ có bách hạnh, chàng được mấy?” Hứa Doãn đáp: “Đủ cả.” Nguyễn thị nói: “Bách hạnh lấy Đức làm đầu, chàng hiếu sắc không hiếu đức, sao mà đủ được!?” Hứa Doãn có vẻ thẹn, từ đó kính trọng bà. <ref name="L1"> Lưu Nghĩa Khánh, tltk </ref>
 
Hứa Doãn làm Lại bộ lang, cất nhắc nhiều người là đồng hương, vì thế [[Tào Ngụy Minh Đế|Tào Ngụy Minh đế]] sai lính Hổ Bôn bắt Doãn. Nguyễn thị khuyên chồng rằng: “Đối với minh chủ chỉ có thể nói lý, không thể cầu tình.” Đến lúc đế cật vấn, Doãn đáp rằng: “Cử người mình biết! <ref>Lời của [[Tử Lộ]] trong [[Luận Ngữ]]</ref> Đồng hương của thần, nên thần biết rõ. Bệ hạ đã kiểm tra xem họ có xứng chức hay khôngchưa? Nếu không xứng chức, thần xin nhận tội.” Kiểm tra xong, họ đều xứng chức, nên Doãn được phóng thích. Ban đầu, Hứa Doãn bị bắt đi, cả nhà gào khóc, Nguyễn thị điềm nhiên nói: “Chớ lo, sẽ sớm về thôi.” Rồi nấu cơm cho mọi người. Không lâu sau, Hứa Doãn về đến. <ref name="L1"/>
 
Hứa Doãn đi lại với bọn [[Hạ Hầu Huyền]], [[Lý Phong (Tào Ngụy)|Lý Phong]] thân thiết. Tháng 2 ÂL năm Gia Bình thứ 6 (254), Đại tướng quân [[Tư Mã Sư]] tru di tam tộc bọn Huyền, Phong, khiến Doãn lo sợ. Mùa thu năm ấy, Doãn hiến kế cho Ngụy đế [[Tào Phương]] giết [[Tư Mã Chiêu]], đoạt quân đội của Chiêu để chống lại Sư. Đế không dám thi hành, càng khiến Doãn thêm lo sợ. Ngay sau đó Tư Mã Sư lấy Doãn làm Trấn bắc tướng quân thay cho Lưu Tĩnh, Doãn vui mừng nói với Nguyễn thị rằng: “Ta tránh được vạ rồi!” Bà nói: “Vạ đến chính là lúc này, làm sao tránh được!?” <ref>Trần chí, Bùi chú, tltk dẫn từ [[Tôn Thịnh]] – [[Ngụy thị xuân thu]]</ref>
26

lần sửa đổi