Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

*TS. Vũ Anh Dũng
Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012 - 2016 gồm 25 thành viên:
{| class="MsoNormalTable"
{|
|
<nowiki> </nowiki>'''TT'''
|
|
<nowiki> </nowiki>'''Họ
|
Họ và tên'''
<nowiki> </nowiki>'''Chức vụ/Đơn vị công tác'''
|
|
<nowiki> </nowiki>'''Chức trách'''
<nowiki> </nowiki>'''Chức
vụ/Đơn vị công tác'''
|
<nowiki> </nowiki>'''Chức
trách'''
''' trong
Hội đồng'''
''' '''
|
<nowiki> </nowiki>1
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Hồng Sơn
|
<nowiki> </nowiki>Hiệu trưởng
 
<nowiki> </nowiki>Trường
''' trong Hội đồng'''
<nowiki> </nowiki> Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Chủ
<nowiki> </nowiki> tịch
|-
|
<nowiki> </nowiki>2
|
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Trúc Lê
|
<nowiki> </nowiki>Phó Hiệu trưởng
 
<nowiki> </nowiki>Trường
''' '''
<nowiki> </nowiki> Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
|
|
<nowiki> </nowiki>1
<nowiki> </nowiki>Phó
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Chủ Nguyễntịch Hồng Sơn
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>Hiệu trưởng
<nowiki> </nowiki>3
|
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Vũ Anh Dũng
|
<nowiki> </nowiki>Phó Hiệu trưởng
 
<nowiki> </nowiki>Trường
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
|
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch
<nowiki> </nowiki>Phó chủ tịch
|-
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>2
<nowiki> </nowiki>4
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Trúc Lê
|
<nowiki> </nowiki>TS.
|
<nowiki> </nowiki>Phó HiệuLê Trung trưởngThành
|
<nowiki> </nowiki>Trưởng Phòng
 
<nowiki> </nowiki>Nghiên cứu Khoa học
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> và Hợp tác Phát triển
|
<nowiki> </nowiki>Phó Chủ tịch
|-
|
<nowiki> </nowiki>3
|
<nowiki> </nowiki>TS. Vũ Anh Dũng
|
<nowiki> </nowiki>Phó Hiệu trưởng
 
Trường<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
|
<nowiki> </nowiki>Phó chủ tịch
<nowiki> </nowiki>UV
|-
<nowiki> </nowiki> Thư ký
|
<nowiki> </nowiki>4
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>TS. Lê Trung Thành
<nowiki> </nowiki>5
|
|
<nowiki> </nowiki>Trưởng Phòng
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Bùi Quốc Bảo
|
<nowiki> </nowiki>Trợ
<nowiki> </nowiki> lý Thủ tướng
 
<nowiki> </nowiki>Văn
Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
<nowiki> </nowiki> Phòng Chính phủ
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>6
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Phạm Văn Dũng
|
<nowiki> </nowiki>Chủ
<nowiki> </nowiki> nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị
 
<nowiki> </nowiki>Trường
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
|
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>7
|
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Tiến Dũng
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch Hội đồng
<nowiki> </nowiki> Quản trị
 
<nowiki> </nowiki>UV Thư Tập đoàn Gami
|-
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|
<nowiki> </nowiki>5 viên
|
|-
<nowiki> </nowiki>TS. Bùi Quốc Bảo
|
<nowiki> </nowiki>8
|
<nowiki> </nowiki>Trợ lý Thủ tướng
|
<nowiki> </nowiki>GS.
<nowiki> </nowiki> TSKH. Trương Quang Học
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch Hội đồng
<nowiki> </nowiki> KH&ĐT
 
<nowiki> </nowiki>Văn PhòngTrung Chínhtâm phủNghiên
<nowiki> </nowiki> cứu Tài nguyên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>6
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Phạm Văn Dũng
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị
 
<nowiki> </nowiki>Trường Môi Đại học Kinh tếtrường - ĐHQGHNĐại
<nowiki> </nowiki> học Quốc gia Hà Nội
|
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
|-
<nowiki> </nowiki>7
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Tiến Dũng9
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch Hội đồng Quản trịPGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Hoàng Văn Hải
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm Khoa Quản
<nowiki> </nowiki> trị Kinh doanh
 
<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh
Tập đoàn Gami
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>8
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>GS. TSKH. Trương Quang Học
<nowiki> </nowiki>10
|
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Hà Văn Hội
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm Khoa
 
<nowiki> </nowiki>Kinh
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên
<nowiki> </nowiki> tế  và Kinh doanh Quốc tế
 
<nowiki> Môi trường -</nowiki>Trường Đại học Quốc gia Hà NộiKinh
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>9
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Hoàng Văn Hải
<nowiki> </nowiki>11
|
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Phí Mạnh Hồng
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm bộ môn
 
Trường<nowiki> Đại học</nowiki>Khoa Kinh tế - ĐHQGHNPhát
<nowiki> </nowiki> triển
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>10
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Hà Văn Hội
<nowiki> </nowiki>12
|
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm Khoa
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Lê Bộ Lĩnh
|
<nowiki> </nowiki>Phó
<nowiki> </nowiki> Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Công nghệ
 
Kinh<nowiki> tế  </nowiki>KinhMôi trường doanhcủa Quốc tếhội
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>13
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TSKH.
<nowiki> </nowiki> Võ Đại Lược
|
<nowiki> </nowiki>Tổng Giám đốc
 
Trường<nowiki> Đại học</nowiki>Trung tâm Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> Châu Á  Thái Bình Dương
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>11
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Phí Mạnh Hồng
<nowiki> </nowiki>14
|
|
<nowiki> </nowiki>Chủ nhiệm bộ môn
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Đăng Minh
|
<nowiki> </nowiki>Giám đốc
 
<nowiki> </nowiki>Chương trình Nhiệm
Khoa Kinh tế Phát triển
<nowiki> </nowiki> vụ Chiến lược
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>12
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh
|
<nowiki> </nowiki>Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>13
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TSKH. Võ Đại Lược
|
<nowiki> </nowiki>Tổng Giám đốc
 
<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh
Trung tâm Kinh tế Châu Á  Thái Bình Dương
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>14
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Đăng Minh
<nowiki> </nowiki>15
|
|
<nowiki> </nowiki>Giám đốc
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Phùng Xuân Nhạ
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên Dự khuyết
<nowiki> </nowiki> Ban chấp hành TW Đảng
 
<nowiki> </nowiki>Giám đốc Đại học
Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược
<nowiki> </nowiki> Quốc gia Hà Nội
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>16
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS.
<nowiki> </nowiki> Trần Anh Tài
|
<nowiki> </nowiki>Phó Hiệu trưởng
 
<nowiki> </nowiki>Trường
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>15
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
<nowiki> </nowiki>17
|
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Đức Thành
|
<nowiki> </nowiki>Viện Nghiên cứu
<nowiki> </nowiki> Kinh tế  và Chính sách
 
Giám<nowiki> đốc </nowiki>Trường Đại học Quốc gia Hà NộiKinh
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>16
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>PGS.TS. Trần Anh Tài
<nowiki> </nowiki>18
|
|
<nowiki> </nowiki>Phó Hiệu trưởng
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Hữu Thắng
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch Hội đồng
<nowiki> </nowiki> Quản trị
 
<nowiki> </nowiki>Tổng Công ty Thương
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> mại Hà Nội
|
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
|-
<nowiki> </nowiki>17
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Đức Thành19
|
<nowiki> </nowiki>Viện Nghiên cứu Kinh tế  và Chính sáchTS.
<nowiki> </nowiki> Võ Trí Thành
|
<nowiki> </nowiki>Phó Viện trưởng
<nowiki> </nowiki> Viện Nghiên cứu và Quản lý
 
Trường<nowiki> Đại học </nowiki>Kinh tế -Trung ĐHQGHNƯơng
|
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
|-
<nowiki> </nowiki>18
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Hữu Thắng20
|
<nowiki> </nowiki>Chủ tịch Hội đồng Quản trịTS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Anh Tuấn
|
<nowiki> </nowiki>Phó Trưởng Phòng
<nowiki> </nowiki> phụ trách Đào tạo
 
<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>19
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>TS. Võ Trí Thành
<nowiki> </nowiki>21
|
|
<nowiki> </nowiki>Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Phạm Vũ Thắng
|
<nowiki> </nowiki>Giám đốc
 
<nowiki> </nowiki>Trung tâm Nghiên
Kinh tế Trung Ương
<nowiki> </nowiki> cứu Kinh tế Phát triển
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>20
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Anh Tuấn
|
<nowiki> </nowiki>Phó Trưởng Phòng phụ trách Đào tạo
 
<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>21
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>TS. Phạm Vũ Thắng
<nowiki> </nowiki>22
|
|
<nowiki> </nowiki>Giám đốc
<nowiki> </nowiki>Ông
<nowiki> </nowiki> Trương Đình Tuyển
|
<nowiki> </nowiki>Nguyên Bộ trưởng
 
<nowiki> </nowiki>Bộ Thương mại
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
<nowiki> </nowiki> viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>23
|
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Trần Thị Thanh Tú
|
<nowiki> </nowiki>Phó
<nowiki> </nowiki> chủ nhiệm phụ trách Khoa Tài chính Ngân hàng
 
<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>22
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>Ông Trương Đình Tuyển
<nowiki> </nowiki>24
|
|
<nowiki> </nowiki>Nguyên Bộ trưởng
<nowiki> </nowiki>TS. Đinh Quang Ty
|
<nowiki> </nowiki>Cộng tác viên Khoa
<nowiki> </nowiki> học chuyên trách
 
<nowiki> </nowiki>Hội đồng lý luận
Bộ Thương mại
<nowiki> </nowiki> Trung ương
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>23
|-
|
|
<nowiki> </nowiki>TS. Trần Thị Thanh Tú
<nowiki> </nowiki>25
|
|
<nowiki> </nowiki>Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Tài chính Ngân hàng
<nowiki> </nowiki>TS.
<nowiki> </nowiki> Nguyễn Quốc Việt
|
<nowiki> </nowiki>Phó chủ nhiệm phụ
<nowiki> </nowiki> trách Khoa Kinh tế Phát triển
 
<nowiki> </nowiki>Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
<nowiki> </nowiki> tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ
|-
<nowiki> </nowiki> viên
|
<nowiki> </nowiki>24
|
<nowiki> </nowiki>TS. Đinh Quang Ty
|
<nowiki> </nowiki>Cộng tác viên Khoa học chuyên trách
 
Hội đồng lý luận Trung ương
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|-
|
<nowiki> </nowiki>25
|
<nowiki> </nowiki>TS. Nguyễn Quốc Việt
|
<nowiki> </nowiki>Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Kinh tế Phát triển
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
|
<nowiki> </nowiki>Uỷ viên
|}
''Ấn định danh sách gồm 25 thành viên, họ tên được sắp xếp theo thứ tự alphabet.''
Người dùng vô danh