Khác biệt giữa các bản “Lý Phong (Tào Ngụy)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Năm Gia Bình thứ 4 (252), chức Trung thư lệnh bỏ trống, Đại tướng quân [[Tư Mã Sư]] hỏi triều thần: “Có thể bổ nhiệm ai?” Có người tiến cử Phong. Phong tuy biết chức vụ này không quan trọng, nhưng cho rằng mình có quan hệ thông gia với hoàng thất, muốn gần gũi hoàng đế, nên nhận lấy.<ref name="T1"/>
 
Bấy giờ Thái thường [[Hạ Hầu Huyền]] có dangdanh vọng, nhưng lại là thân thích của Tào Sảng, nên không được trọng dụng, trong lòng ấm ức; [[Trương Tập]] là cha của hoàng hậu mà bị miễn chức quận thú, nhàn cư tại nhà, cũng không bằng lòng. Phong cùng Huyền, Tập đi lại thân thiết; tuy được Tư Mã Sư cất nhắc, nhưng ông vẫn hướng về Huyền. Phong làm Trung thư lệnh 2 năm, Ngụy đế [[Tào Phương]] nhiều lần triệu riêng ông cùng nói chuyện, không ai biết họ nói gì. Tư Mã Sư biết họ bàn về mình, vào tháng 2 ÂL năm Gia Bình thứ 6 (254), sai Xá nhân Vương Dạng mời Phong đến gặp <ref>Trần chí, Bùi chú, tlđd, dẫn từ [[Lưu Nghĩa Khánh]] (tổng biên) – [[Thế thuyết tân ngữ]]</ref> để cật vấn ông. Phong không chịu nói thật, biết rằng vạ đến, nghiêm sắc mặt mắng: “Cha con ngươi trong lòng gian trá, muốn khuynh đảo xã tắc, tiếc rằng sức ta yếu, không thể bắt mà giết đi!” <ref>Trần chí, Bùi chú, tlđd, dẫn từ [[Tôn Thịnh]] – [[Ngụy thị xuân thu]]</ref> Sư nổi giận, dùng vòng sắt trên cán đao đập chết Phong, gởi thây đến Đình úy. Sau đó Sư cho bắt giữ Lý Thao cùng bọn Hà Hầu Huyền, Trương Tập, sai [[Chung Dục]] làm án.<ref name="T2">Tư trị thông giám, tlđd</ref>
 
Chung Dục kết án: “Phong cùng bọn Hoàng môn giám [[Tô Thước]], Vĩnh Ninh thự lệnh [[Nhạc Đôn]], Nhũng tòng bộc xạ [[Lưu Hiền]] bày mưu rằng: ''Vào ngày bái Quý nhân, các doanh binh đều đóng đồn trước cửa, bệ hạ bước ra, nhân lúc ấy tiếp đón bệ hạ, giao cho quần liêu người và binh khí, rồi giết Đại tướng quân; nếu bệ hạ không theo, thì bức bách cùng đi.'' Mưu lấy Huyền làm Đại tướng quân, Tập làm Phiêu kỵ tướng quân; Huyền, Tập đều biết mưu của họ.” Tư Mã Sư bèn tru di tam tộc những người nói trên.<ref name="T2"/>
433

lần sửa đổi