Khác biệt giữa các bản “Trương Mạc”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Trương Mạo''' (?-195) là quân phiệt đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. ==Thời trẻ== Trương Mạc có tên tự là…”)
 
'''Trương Mạo''' ([[chữ Hán]]: 张邈; ?-[[195]]) là quân phiệt đầu thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==Thời trẻ==
Trương Mạc có tên tự là '''Mạnh Trác''' (孟卓), là con nhà quyền quý huyện Thọ Trương quận Đông Bình (thuộc Duyện châu).
 
Thời trẻ, Trương Mạo có tiếng là hào hiệp, cứu giúp người cùng khổ, dốc hết gia sản không tiếc, nhiều kẻ sĩ theo về. Những người có thế lực đương thời như [[Tào Tháo]] và [[Viên Thiệu]] đều thân với ông.
 
==Tham gia chống Đổng Trác==
Trương Mạo được mời vào công phủ, vì là con nhà quyền quý mà được phong làm Kị đô úy, chuyển làm Thái thú Trần Lưu (thuộc Duyện châu). Năm 190, Trương Mạo cùng Tào Tháo hưởng ứng Viên Thiệu, hợp quân chư hầu [[chiến dịch chống Đổng Trác|chống lại quyền thần Đổng Trác]].
 
Các chư hầu tập kết tại huyện Hoài, quận [[Hà Nội (quận)|Hà Nội]]<ref>Phía tây nam Vũ Thiệp, [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref>, huyện Dương Trạc quận Dĩnh Xuyên, huyện Toan Cức<ref>Phía bắc huyện Diên Tân</ref> và phía bắc huyện Nghiệp<ref>Phía tây Lâm Chương</ref>.
Đầu năm [[191]], thấy [[Đổng Trác]] đốt kinh thành [[Lạc Dương]] bỏ chạy về [[Trường An]], [[Tào Tháo]] kiến nghị Viên Thiệu ra quân truy kích nhưng Thiệu không dám ra quân. Tào Tháo đòi đi đánh. Trương Mạo cũng đồng tình, trách cứ Viên Thiệu trước chư hầu<ref>Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 355</ref>. Viên Thiệu bất đắc dĩ cho Tào Tháo vài ngàn quân đi. Trương Mạo cũng sai Vệ Tư dẫn binh theo Tào Tháo. Khi chưa tiến đến Thành Quần<ref>phía bắc Trịnh Châu</ref>, vì ít quân nên Tào Tháo bị tướng của Đổng Trác là [[Từ Vinh]] đánh bại, quân chết quá nửa.
 
Viên Thiệu ghét Trương Mạo vì bị ông chỉ trích thái độ kiêu căng, sai Tào Tháo giết ông, nhưng Tào Tháo không nghe, trách Thiệu rằng:
 
==Chống Tào Tháo==
Năm [[193]], Thứ sử Duyện châu là Lưu Đại đánh [[khởi nghĩa Khăn Vàng|quân Khăn Vàng]] tử trận, mọi người suy tôn [[Tào Tháo]] đang làm Thái thú Đông quận lên thay Lưu Đại. Cùng năm, vì việc [[Tào Tung]] cha Tào Tháo chết ở Từ châu, Tào Tháo quy trách nhiệm cho thứ sử Từ châu là [[Đào Khiêm]], mang đại quân đi đánh Đào Khiêm. Trước khi đi, Tào Tháo bảo người nhà rằng:
:''"Nếu ta không về, hãy tới nương nhờ Mạnh Trác".''
 
Lúc đó Lã Bố bỏ [[Viên Thiệu]] đi theo [[Trương Dương]], qua chỗ Trương Mạo, sắp từ biệt, cầm tay cùng thề. Viên Thiệu nghe tin ông kết thân với Lã Bố, rất hận. Trương Mạo sợ Tào Tháo sẽ ngả theo giúp Thiệu đánh mình, trong lòng không yên.
 
Năm 194, Tào Tháo đang tác chiến ở Từ châu chống lại đánh [[Đào Khiêm]]. Trương Mạo nghe theo lời khuyên của [[Trần Cung, (Đông Hán)|Trần Cung]] - tướng dưới quyền Tào Tháo - cùng em là Trương Siêu và các Tòng sự trung lang Hứa Dĩ, Vương Khải cùng mưu chống lại Tào Tháo.
 
Gặp lúc Tào Tháo sai Trần Cung đem binh đóng đồn ở Đông Quận, Trần Cung bèn dẫn quân sang phía đông đón Bố làm Duyện châu mục, chiếm huyện Bộc Dương; quận huyện đều hưởng ứng, riêng các huyện Quyên Thành, Đông A và Phạm là cố giữ giúp Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân về đánh Lã Bố. TrongNăm khoảng hai năm195, Tào Tháo thu phục hết các thành, Lã Bố thua trận chạy sang Từ châu đến chỗ [[Lưu Bị]].
 
Đuổi được Lã Bố, Tào Tháo quay sang đánh anh em họ Trương. Trương Mạo vẫn theo Lã Bố, để em là Trương Siêu đem người nhà đóng đồn ở Ung Khâu, bản thân ông chạy đến Hoài Nam chỗ quân phiệt [[Viên Thuật]] xin viện binh. Nhưng ông đi chưa đến nơi thì bị thủ hạ phản lại, giết chết. Tào Tháo vây đánh trong 4 tháng, giết sạch thành Ung Khâu, Trương Siêu tự sát.
61.849

lần sửa đổi