Khác biệt giữa các bản “Trương Mạc”

không có tóm lược sửa đổi
Trương Mạc có tên tự là '''Mạnh Trác''' (孟卓), là con nhà quyền quý huyện Thọ Trương quận Đông Bình (thuộc Duyện châu).
 
Thời trẻ, Trương Mạo có tiếng là hào hiệp, cứu giúp người cùng khổ, dốc hết gia sản không tiếc, nhiều kẻ sĩ theo về. Những người có thế lực đương thời như [[Tào Tháo]] và [[Viên Thiệu]] đều thân với ông<ref name="ReferenceA">[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B707 Lã Bố Tang Hồng truyện]</ref>.
 
==Tham gia chống Đổng Trác==
Trương Mạo được mời vào công phủ, vì là con nhà quyền quý mà được phong làm Kị đô úy, chuyển làm Thái thú Trần Lưu (thuộc Duyện châu). Năm [[190]], Trương Mạo cùng Tào Tháo hưởng ứng [[Viên Thiệu]], hợp quân chư hầu [[chiến dịch chống Đổng Trác|chống lại quyền thần Đổng Trác]].
 
Các chư hầu tập kết tại huyện Hoài, quận [[Hà Nội (quận)|Hà Nội]]<ref>Phía tây nam Vũ Thiệp, [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref>, huyện Dương Trạc quận Dĩnh Xuyên, huyện Toan Cức<ref>Phía bắc huyện Diên Tân</ref> và phía bắc huyện Nghiệp<ref>Phía tây Lâm Chương</ref>.
:''"Mạch Trác là bạn thân, phải hay trái cũng nên tha cho hắn. Nay thiên hạ chưa định, chẳng nên tự gây nguy lẫn nhau".''
 
Trương Mạo biết chuyện, càng quý trọng Tào Tháo<ref name="ReferenceA">[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B707 Lã Bố Tang Hồng truyện]</ref>.
 
==Chống Tào Tháo==
:''"Nếu ta không về, hãy tới nương nhờ Mạnh Trác".''
 
Lúc đó Lã Bố bỏ [[Viên Thiệu]] đi theo [[Trương Dương]], qua chỗ Trương Mạo, sắp từ biệt, cầm tay cùng thề. Viên Thiệu nghe tin ông kết thân với Lã Bố, rất hận. Trương Mạo sợ Tào Tháo sẽ ngả theo giúp Thiệu đánh mình, trong lòng không yên<ref name="ReferenceA">[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B707 Lã Bố Tang Hồng truyện]</ref>.
 
Năm 194, Tào Tháo đang tác chiến ở Từ châu chống lại [[Đào Khiêm]]. Trương Mạo nghe theo lời khuyên của [[Trần Cung (Đông Hán)|Trần Cung]] - tướng dưới quyền Tào Tháo - cùng em là Trương Siêu và các Tòng sự trung lang Hứa Dĩ, Vương Khải mưu chống lại Tào Tháo.
61.650

lần sửa đổi