Khác biệt giữa các bản “E-mail client”

{| class="wikitable"
|-
! giao thức
! protocol
! cách sử dụng
! use
! văn bản trần <br>hay các phiên mã hóa
! plain text or <br>encrypt sessions
! chỉ dùng các phiên văn bản trần
! plain text <br>sessions only
! chỉ dùng các phiên mã hóa
! encrypt sessions <br>only
|-
| [[Post Office Protocol|POP3]]