Khác biệt giữa các bản “Cổ đông”

không có tóm lược sửa đổi
 
Cổ đông (tiếng Anh là Shareholder) là người hay tổ chức nắm giữ quyền sở hưữ một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty.
 
Chứng chỉ xác nhận quyền sở hưữ này gọi là cổ phiếu.
 
Với số cổ phiếu tương ứng, cổ đông có thể (i) bỏ phiếu để quyết định đường lối và chiến lược của công ty; (ii) nhận cổ tức là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty; và (iii) nhận phần giá trị tài sản còn lại tương ứng của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.
14

lần sửa đổi