Khác biệt giữa các bản “Trương Mạc”

n
General Fixes
n (General Fixes)
 
Viên Thiệu ghét Trương Mạo vì bị ông chỉ trích thái độ kiêu căng, sai Tào Tháo giết ông, nhưng Tào Tháo không nghe, trách Thiệu rằng:
:''"Mạch Trác là bạn thân, phải hay trái cũng nên tha cho hắn. Nay thiên hạ chưa định, chẳng nên tự gây nguy lẫn nhau".''
 
Trương Mạo biết chuyện, càng quý trọng Tào Tháo<ref name="ReferenceA">[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B707 Lã Bố Tang Hồng truyện]</ref>.
 
==Chống Tào Tháo==
:''"Nếu ta không về, hãy tới nương nhờ Mạnh Trác".''
 
Lúc đó Lã Bố bỏ [[Viên Thiệu]] đi theo [[Trương Dương]], qua chỗ Trương Mạo, sắp từ biệt, cầm tay cùng thề. Viên Thiệu nghe tin ông kết thân với Lã Bố, rất hận. Trương Mạo sợ Tào Tháo sẽ ngả theo giúp Thiệu đánh mình, trong lòng không yên<ref name="ReferenceA">[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B707 Lã Bố Tang Hồng truyện]</ref>.
 
Năm 194, Tào Tháo đang tác chiến ở Từ châu chống lại [[Đào Khiêm]]. Trương Mạo nghe theo lời khuyên của [[Trần Cung (Đông Hán)|Trần Cung]] - tướng dưới quyền Tào Tháo - cùng em là Trương Siêu và các Tòng sự trung lang Hứa Dĩ, Vương Khải mưu chống lại Tào Tháo.
 
Gặp lúc Tào Tháo sai Trần Cung đem binh đóng đồn ở Đông Quận, Trần Cung bèn dẫn quân sang phía đông đón Lã Bố làm Duyện châu mục, chiếm huyện Bộc Dương; quận huyện đều hưởng ứng, riêng các huyện Quyên Thành, Đông A và Phạm là cố giữ giúp Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân về đánh Lã Bố. Năm 195, Tào Tháo thu phục hết các thành, Lã Bố thua trận chạy sang Từ châu đến chỗ [[Lưu Bị]].
 
Đuổi được Lã Bố, Tào Tháo quay sang đánh anh em họ Trương. Trương Mạo vẫn theo Lã Bố, để em là Trương Siêu đem người nhà đóng đồn ở Ung Khâu, bản thân ông chạy đến Hoài Nam chỗ quân phiệt [[Viên Thuật]] xin viện binh. Nhưng ông đi chưa đến nơi thì bị thủ hạ phản lại, giết chết. Tào Tháo vây đánh trong 4 tháng, giết sạch thành Ung Khâu, Trương Siêu tự sát.
 
Các sử gia Trung Quốc bình luận rằng: Đáng tiếc là anh em họ Trương nghĩa khí như vậy lại chết vì một kẻ không ra gì như Lã Bố!<ref>Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 372</ref>
{{tham khảo}}
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
[[Thể loại:Năm sinh không rõ]]
[[Thể loại:Mất 195]]