Khác biệt giữa các bản “Chu Phường”

n
 
==Đánh giá==
Nhận xét về việc lừa Tào Hưu, [[Tôn Quyền]] nói (trong bữa tiệc mừng công): ''“Anh cắt tóc nên nghĩa, hoàn thành việc lớn của Cô; công danh của anh, đáng ghi lên tre, lụa.”'' [[Từ Chúng]] (thời [[Đông Tấn]]) trong [[Tam Quốc Chí bình]] viết: ''“Ôi kẻ bề tôi lập công giữ tiết, không chỉ có một đường, mà còn chia ra nhiều lối. Làm tướng nắm trống dùi, thời có cái nghĩa ắt chết, giữ đất thời có cái nghĩa không bỏ đi; chết vì nhiệm vụ, về nghĩa là không thể tạm bợ. Phường làm quận thú, chức nghiệp là trị dân, không cần nhận mệnh lệnh của nhà vua, lại tự ý dụ địch, chịu nhục cắt tóc, để giành công danh, dẫu việc thành công nên được thụ tước, vẫn không phải là việc người quân tử nên làm."''
 
[[Từ Chúng]] (thời [[Đông Tấn]]) trong [[Tam Quốc Chí bình]] viết: ''“Ôi kẻ bề tôi lập công giữ tiết, không chỉ có một đường, mà còn chia ra nhiều lối. Làm tướng nắm trống dùi, thời có cái nghĩa ắt chết, giữ đất thời có cái nghĩa không bỏ đi; chết vì nhiệm vụ, về nghĩa là không thể tạm bợ. Phường làm quận thú, chức nghiệp là trị dân, không cần nhận mệnh lệnh của nhà vua, lại tự ý dụ địch, chịu nhục cắt tóc, để giành công danh, dẫu việc thành công nên được thụ tước, vẫn không phải là việc người quân tử nên làm."''
 
[[Trần Thọ]] nhận xét về việc Chu Phường trấn áp Đổng Tự: ''“Chu Phường có nhiều mưu kế quỷ quyệt.”''
26

lần sửa đổi