Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Scorzonera araneosa”