Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

giới thiệu các khoa, các phòng và các trung tâm
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(giới thiệu các khoa, các phòng và các trung tâm)
 
==Các chuyên ngành==
'''Các chuyên ngành sau đại học đang đào tạo tại trường gồm:'''
* Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
* Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp
* Tiến sĩ Kinh tế
 
'''Các chuyên ngành đại học đang được đào tạo tại trường gồm:'''
 
* Quản trị Kinh doanh tổng hợp
* Quản trị kinh doanh Thương mại quốc tế
* Luật kinh tế
 
'''Các phòng ban chức năng'''
* Phòng Đào tạo
* Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
* Phòng Thanh tra - Pháp chế
* Phòng kế hoạch tài chính
* Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tê
* Phòng Hành chính - Tổ chức
* Phòng Quản trị - Phục vụ
* Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
'''Các khoa:'''
* Khoa Khoa học cơ bản:(http://khcb.tueba.edu.vn)
* Khoa KInh tê (http://kinhte.tueba.edu.vn)
* Khoa Kế toán (http://ketoan.edu.vn)
* Khoa Quản trị Kinh doanh (http://qtkd.tueba.edu.vn)
* Khoa Ngân hàng - Tài chính (http://nh-tc.tueba.edu.vn/)
* Khoa Quản lý - Luật Kinh tế (http:///tueba.edu.v)n/uncategorized/khoa-quan-ly-luat-kinh-te)
* Khoa Marketing - Thương mại - Du lịch (http://tueba.edu.vn/uncategorized/khoa-marketing-thuong-mai-va-du-lich
'''Các Trung tâm'''
* Trung tâm hợp tác quốc tế về du học và đào tạo
* Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
* Trung tâm Hán ngữ
* Trung tâm Hàn quốc học
* Trung tâm Thông tin - thư viên
* Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
* Trung tâm Kinh tế Y tế và Giáo dục
* Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kế toán
* Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp
'''Các đơn vị khác'''
* Viên Nghiên cứu kinh tế
 
==Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh