Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

n
General Fixes
n (General Fixes)
 
==Trấn áp Khăn Vàng==
Năm Trung Bình đầu tiên (184), [[khởi nghĩa Khăn Vàng]] nổ ra, tứ phủ đề cử Lư Thực, ông được phong làm Trung lang tướng, Trì tiết, lấy Hộ Ô Hoàn trung lang tướng Tông Viên làm phó, đem theo tướng sĩ Bắc quân ngũ hiệu<ref>Bắc quân ngũ hiệu là 5 doanh cấm binh đời Đông Hán, đứng đầu mỗi doanh là một viên Hiệu úy. Đời Tây Hán vốn có Bắc quân bát hiệu: '''Trung Lũy, Đồn Kỵ, Bộ Binh, Việt Kỵ, Trường Thủy, Hồ Kỵ, Xạ Thanh, Hổ Bôn'''; đời Đông Hán tinh giản quan chức, lược bỏ Trung Lũy, Hồ Kỵ nhập vào Trường Thủy, Hổ Bôn nhập vào Xạ Thanh, còn lại ngũ hiệu</ref>, phát động quân đội các quận cùng đánh dẹp nghĩa quân.
 
Lư Thực liên tiếp đánh bại thủ lĩnh nghĩa quân là [[Trương Giác]], chém giết hơn vạn người. Trương Giác chạy về giữ Quảng Tông, Thực đắp lũy đào hào, chế tạo vân thê, sắp sửa hạ thành. [[Hán Linh Đế]] sai Tiểu hoàng môn Tả Phong đến xem xét tình hình. Vì Lư Thực không chịu hối lộ, Phong về nói với vua Hán rằng: ''"Giặc ở Quảng Tông dễ phá thôi. Lư trung lang giữ lũy dừng quân, để đợi trời diệt."'' Vua Hán nổi giận, bắt ông bỏ xe tù triệu về, giảm 1 đẳng so với tử tội.
 
==Phản đối Đổng Trác==
Năm [[189]], [[Hán Linh Đế]] mất, con nhỏ là [[Hán Thiếu Đế]] lên nối ngôi. Đại tướng quân [[Hà Tiến]] làm phụ chính, tính kế giết hoạn quan, bèn triệu Tịnh Châu mục [[Đổng Trác]], để dọa [[Hà thái hậu]]. Lư Thực biết Trác hung hãn khó chế ngự, ắt sinh hậu hoạn, cố can ngăn việc ấy. Hà Tiến không theo. Khi Trác đến (Hà Tiến đã bị hoạn quan giết), quả nhiên hiếp đáp triều đình, đại hội bách quan ở triều đường, bàn việc phế Thiếu Đế lập [[Lưu Hiệp|Trần Lưu vương]].
 
Không ai dám nói, Lư Thực một mình kháng nghị không đồng ý. Đổng Trác giận dữ bãi hội, muốn giết ông. Khi ấy [[Sái Ung]] được Trác kính trọng, trước đây Ung bị đày đi Sóc Phương, chỉ có Lư Thực một mình dâng thư cầu xin cho. Đến nay Ung hết sức cầu xin cho Thực, lại có Nghị lang Bành Bá can Trác rằng:
:''"Lư thượng thư là đại nho trong nước, được mọi người ngưỡng mộ. Nay sát hại ông ấy, thiên hạ sẽ chấn động sợ hãi."''
 
Đổng Trác bèn thôi, nhưng miễn quan của ông.
 
==Qua đời==
Lư Thực ẩn cư ở quận Thượng Cốc, không hỏi thế sự. Năm Sơ Bình thứ 2 (191), [[Viên Thiệu]] chiếm được Ký Châu, mời ông làm quân sư.
 
Năm Sơ Bình thứ 3 (192), ông mất. Vào lúc lâm chung, ông dặn dò con trai là [[Lư Dục]] không dùng quan tài, chỉ có một tấm áo đơn sơ là được.