Khác biệt giữa các bản “Lỗ (họ)”

vua
(phiên âm)
(vua)
{{sơ khai}}
 
== Các vị vua ==
* Lỗ Khảo công Cơ Tù 997 TCN - 994 TCN, tại vị 4 năm
* Lỗ Dương công Cơ Hi 993 TCN - 988 TCN, tại vị 6 năm
* Lỗ U công Cơ Tể 987 TCN - 974 TCN, tại vị 14 năm
* Lỗ Ngụy công Cơ Hi 973 TCN - 924 TCN, tại vị 50 năm
* Lỗ Lệ công Cơ Trạc 923 TCN - 887 TCN, tại vị 37 năm
* Lỗ Hiến công Cơ Cụ 886 TCN - 855 TCN, tại vị 32 năm
* Lỗ Chân công Cơ ? 854 TCN - 826 TCN hoặc 841 TCN - 826 TCN <sup>[4]</sup>, tại vị 29 năm
* Lỗ Vũ công Cơ Ngao 825 TCN - 816 TCN, tại vị 9 năm
* Lỗ Ý công Cơ Huy 815 TCN - 807 TCN hoặc 815 TCN - 809 TCN <sup>[4]</sup>, tại vị 9 năm
* Cơ Bá Ngự 806 TCN - 796 TCN hoặc 808 TCN - 797 TCN <sup>[4]</sup>, tại vị 9 năm, tại vị 11 năm
* Lỗ Hiếu công Cơ Xứng 795 TCN - 769 TCN hoặc 796 TCN - 769 TCN <sup>[4]</sup>, tại vị 27 năm
* Lỗ Huệ công Cơ Phất Niết 768 TCN - 723 TCN, tại vị 46 năm
* Lỗ Ẩn công Cơ Tức Cô 722 TCN - 712 TCN, tại vị 11 năm
* Lỗ Hoàn công Cơ Doãn 711 TCN - 694 TCN, tại vị 18 năm
* Lỗ Trang công Cơ Đồng 693 TCN - 662 TCN, tại vị 32 năm
* Lỗ Mẫn công hoặc Cơ Khải 661 TCN - 660 TCN, tại vị 2 năm
* Lỗ Hy công hoặc Li Tông Cơ Thân 659 TCN - 627 TCN, tại vị 33 năm
* Lỗ Văn công Cơ Hưng 626 TCN - 609 TCN, tại vị 18 năm
* Lỗ Tuyên công Cơ Nỗi 608 TCN - 591 TCN, tại vị 18 năm
* Lỗ Thành công Cơ Hắc Quăng 590 TCN - 573 TCN, tại vị 18 năm
* Lỗ Tương công Cơ Ngọ 572 TCN - 542 TCN, tại vị 31 năm
* Cơ Dã 542 TCN (từ tháng 6 tới tháng 9, cộng ba tháng)
* Lỗ Chiêu công Cơ Trù 542 TCN - 510 TCN hoặc 541 TCN - 510 TCN <sup>[5]</sup>, tại vị 32 năm
* Lỗ Định công Cơ Tống 509 TCN - 495 TCN, tại vị 15 năm
* Lỗ Ai công Cơ Tương 494 TCN - 468 TCN hoặc 494 TCN - 476 TCN <sup>[5]</sup>, tại vị 27 năm
* Lỗ Điệu công Cơ Ninh 467 TCN - 437 TCN, tại vị 31 năm
* Lỗ Nguyên công Cơ Gia 436 TCN - 416 TCN, tại vị 21 năm
* Lỗ Mục công Cơ Hiển 415 TCN - 383 TCN, tại vị 33 năm
* Lỗ Cung công Cơ Phấn 382 TCN - 353 TCN, tại vị 30 năm
* Lỗ Khang công Cơ Đồn 352 TCN - 344 TCN, tại vị 9 năm
* Lỗ Cảnh công Cơ ? 343 TCN - 323 TCN, tại vị 21 năm
* Lỗ Bình công Cơ Thúc 322 TCN - 303 TCN, tại vị 20 năm
* Lỗ Văn công Cơ Cổ 302 TCN - 280 TCN, tại vị 23 năm
* Lỗ Khoảnh công Cơ Thù 279 TCN - 256 TCN, tại vị 24 năm
[[Thể loại:Họ người Trung Quốc]]
[[Thể loại:Họ người Triều Tiên]]
Người dùng vô danh