Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

n
Năm [[224]] đời [[Tào Phi|Ngụy Văn Đế]], Giả Hủ vì tuổi già sức yếu nên mất khi 77 tuổi. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã chứng tỏ mình là một mưu sĩ giỏi, một người có cơ trí, đoán biết thời thế và là một người con có hiếu.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
Trong [[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]], Giả Hủ xuất hiện tại hồi thứ 9 có nhan đề: ''Trừ hung bạo, Lã Bố giúp tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ''. Trong hồi này, Giả Hủ đã có lời khuyên cho Lý Thôi, Quách Dĩ tiến vào Trường An và đã được chấp thuận.