Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

| {{age in years and days|1934|2|10|1939|3|21}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư tới năm 1935, chức vụ bị xóa bỏ.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Sergey|Kirov|}}<br>(1886–1934)
| align="left" | Bầu tại hội nghị lần thứ 4.
|}
 
===Đại hội Đảng lần thứ XVIII===
{|class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;" border="1"