Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Liên bang hóa Canada”

Trang mới: “==Liên bang hay bang liên?== Trong Wikipedia tiếng Việt có hai khái niệm liên bang (federation) và bang liên (confederation). Canada trở t…”
(Trang mới: “==Liên bang hay bang liên?== Trong Wikipedia tiếng Việt có hai khái niệm liên bang (federation) và bang liên (confederation). Canada trở t…”)
(Không có sự khác biệt)