Khác biệt giữa các bản “Thư gửi tín hữu Do Thái”

 
==Các Bản Dịch Việt Ngữ==
* [http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=446 Thư gửi tín hữu Do-thái (Nhóm Phiên dịch CGKPV)] - Ủy ban Kinh Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam
* [http://www.wiki.thuvientinlanh.org/index.php?title=H%C3%AA-b%C6%A1-r%C6%A1 Thư Hê-bơ-rơ] - Thư Viện Tin Lành.