Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
AlphamaEditor, General Fixes
* [[Sivrihisar]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* {{en icon}} [http://www.anadolu.edu.tr/eindex.htm Anadolu University in Eskişehir].