Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Tích phân chỉ chứa hàm [[hàm lượng giác|cosecant]] ==
 
:<math>\int \coscsc{ax} \, dx = -\frac{1}{a}\ln{\left| \coscsc{ax}+\cot{ax}\right|}+C</math>
 
:<math>\int \coscsc^2{x} \, dx = -\cot{x}+C</math>
 
:<math>\int \coscsc^n{ax} \, dx = -\frac{\coscsc^{n-1}{ax} \coscsc{ax}}{a(n-1)} \,+\, \frac{n-2}{n-1}\int \coscsc^{n-2}{ax} \, dx \qquad \mbox{ (for }n \ne 1\mbox{)}\,</math>
 
:<math>\int \frac{dx}{\csc{x} + 1} = x - \frac{2\sin{\frac{x}{2}}}{\cos{\frac{x}{2}}+\sin{\frac{x}{2}}}+C</math>
1

lần sửa đổi