Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

tên nhân vật
(tên nhân vật)
(tên nhân vật)
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Tào MaoMạo
| tước vị = [[Danh sách vua Trung Quốc|Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]]
| thêm = china
| mất = [[260]]
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
| tên đầy đủ = [[Họ]]: Tào (曹)<br>[[Tên gọi|Tên]]: MaoMạo (髦)
| thụy hiệu = Cao Quý Hương Công
| niên hiệu = Chính Nguyên (254-256)<br>Cam Lộ (256-260)
== Lên ngôi vua ==
 
Tào MaoMạo là con trai của Đông Hải Định vương<ref>Chữ Định ở đây là tên thụy</ref> [[Tào Lâm]] và là cháu nội của Ngụy Văn đế [[Tào Phi]], vua đầu tiên của nhà Ngụy. Thời trẻ ông được ban tước vị '''Cao Quý hương công'''. Từ năm [[251]], quyền hành trong triều đình nhà Ngụy lọt vào tay họ Tư Mã. Đến năm [[254]], do hoàng đế Tào Phương có âm mưu chống lại [[Tư Mã Sư]] nên bị Tư Mã Sư phế truất. Sau đó Tư Mã Sư xin ý kiến của Quách Thái hậu (vợ Minh đế Tào Tấn) về người kế vị. Quách Thái hậu quyết định chọn Tào MaoMạo, khi đó mới 14 tuổi lên làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Chính Nguyên.<ref>[[Tam quốc chí]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B704 quyển 4]</ref>
 
== Hoàng đế bù nhìn ==
 
Cùng năm 254 khi Tào MaoMạo lên ngôi, Trấn đông tướng quân Vô Kì Diệm và Thứ sử Dương châu Văn Khâm thấy họ Tư Mã giết vua cướp ngôi nên mượn danh nghĩa tôn phò nhà Ngụy, cất quân tiến đánh [[Tư Mã Sư]]. Sau đó, Vô Kì Diệm sai dâng biểu lên Tào MaoMạo ca ngợi công lao của [[Tư Mã Ý]] nhưng kể 10 tội lớn của [[Tư Mã Sư]] và đề nghị giết chết Sư, dùng em Tư Mã Sư là Tư Mã Chiêu thay thế làm phụ chính nhằm chia rẽ hai anh em Tư Mã, tuy nhiên mưu đồ này không thành công.
 
Sau đó Vô Kì Diệm tập hợp 6 vạn quân, liên kết với Đông Ngô tiến hành thảo phạt Tư Mã Sư. Tư Mã Sư đem quân thảo phạt Vô Kì Diệm, giết chết toàn bộ gia tộc Vô Kì và dẹp được bạo loạn.
 
Tháng 1 năm [[255]], Tư Mã Sư chết tại Hứa Xương. [[Tư Mã Chiêu]] đang ở thành Lạc Dương nghe tin bèn Hứa Xương chịu tang anh. Nhân cơ hội này, Tào MaoMạo dùng kế định lấy lại binh quyền nên hạ chiếu cho Tư Mã Chiêu ở lại trấn thủ luôn Hứa Xương không cần về Lạc Dương. [[Tư Mã Chiêu]] cố ý kháng lệnh, kéo binh về Lạc Dương. Thấy mình yếu thế, Tào MaoMạo đành phong cho Tư Mã Chiêu làm Đại tướng quân phụ chính. Từ đó quyền hành trong triều lọt vào tay Tư Mã Chiêu.
 
Cùng năm [[255]], Tào MaoMạo phong cho Biện thị làm hoàng hậu. Sang năm [[258]], Tư Mã Chiêu mang Tào MaoMạo tiến đánh và tiêu diệt lực lượng của [[Gia Cát Đản]] ở vùng Thọ Xuân.
 
== Chống quyền thần và bị giết ==
 
Quyền hành của Tư Mã Chiêu trong triều ngày một to và tiếp tục lấn át Tào MaoMạo. Năm [[258]], Chiêu ép Tào MaoMạo phong mình làm Tấn công, ban cửu tích và hưởng thực ấp 6 quận thuộc Tinh châu và 2 quận thuộc Tư châu. Tào MaoMạo bất đắc dĩ phải nghe theo.
 
Trước sự chèn ép của Tư Mã Chiêu, Tào MaoMạo không cam chịu. Ngày Kỉ Sửu tháng 5 năm Canh Thìn ([[2 tháng 6]] năm [[260]]), ông cho triệu các đại thần [[Vương Trầm]], [[Vương Kinh]] và [[Vương Nghiệp]] vào cung bàn kế chống lại Tư Mã Chiêu. Ông nói với ba người
:''Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trẫm không thể bị hắn làm nhục, nên triệu các khanh bàn kế thảo phạt''.
 
Tuy nhiên Quách Thái hậu và các đại thần liên tiếp chống đối kế hoạch của Tào MaoMạo. Tào MaoMạo bất bình, tập hợp vài trăm đồng bộc, đánh trống hò hét ở cửa cung xông ra ngoài, muốn đánh vào phủ Tư Mã Chiêu. Vương Trầm và Vương Nghiệp sợ bị họa diệt môn bèn phản lại ông, báo tin cho [[Tư Mã Chiêu]] biệt việc này. Tư Mã Chiêu phái quân vào cung trấn áp. Khi quân Tào MaoMạo tiến tới Nam Khuyết phía nam cung thành, bị Hộ quân [[Giả Sung]] là thủ hạ tin cậy của Tư Mã Chiêu mang quân ngăn cản.
 
Tào MaoMạo đích thân rút kiếm xung trận. Giả Sung bèn sai thủ hạ là Thái tử xá nhân [[Thành Tế]] xông lại giết chết Tào MaoMạo. Lúc mất, Tào MaoMạo được 20 tuổi.
 
Sau đó, Chiêu dùng danh nghĩa Hoàng thái hậu bịa ra các tội của Tào MaoMạo và phế ông làm thứ nhân. Tuy nhiên về sau, Chiêu nghe theo lời ông chú [[Tư Mã Phu]], quyết định khôi phục tước vị Cao Quý Hương công cho Tào MaoMạo, an táng theo vương lễ. Sau đó thấy nhiều người bất bình việc mình giết vua, [[Tư Mã Chiêu]] theo kế [[Giả Sung]], làm như không biết việc giết Tào MaoMạo, bèn bắt [[Thành Tế]] trị tội giết vua và [[tru di tam tộc]].
 
Tư Mã Chiêu lập con trai của Yến vương [[Tào Vũ]], cháu nội của [[Tào Phi]] lên ngôi vua, tức Ngụy Nguyên đế. Năm năm sau, con Chiêu là [[Tư Mã Viêm]] soán ngôi, kết thúc nhà Ngụy.
 
== Tào phu nhân<ref>Chỉ Hiến Mục Tào hoàng hậu</ref> qua đời ==
Cuối năm Cam Lộ thời Thiếu Đế Tào MaoMạo (260), Hiến Mục Tào hoàng hậu qua đời ở nước Sơn Dương,thọ 63 tuổi. Bà được Thiếu Đế hợp táng cùng Hán Hiến Đế ở Thiền lăng với danh nghĩa hoàng hậu triều Hán.Bà là 1 trong những người sống gần như suốt triều Tào Ngụy của anh trai mình. Do là hoàng hậu cuối cùng của tôn thất triều Hán nên bà ko bị Tấn vương Tư Mã Chiêu sát hại.
 
== Câu nói nổi tiếng ==
== Niên hiệu ==
 
Trong thời gian 6 năm ở ngôi, Tào MaoMạo sử dụng 2 niên hiệu khác nhau là:
* Chính Nguyên (正元 [[254]] - [[256]])
* Cam Lộ (甘露 [[256]] - [[260]])
Người dùng vô danh