Khác biệt giữa các bản “Tuân Úc (nhà Tấn)”

n
 
===Những thành tựu khác===
Sau khi được làm Quang lộc đại phu, Úc nhận chức Chưởng nhạc sự, tu sửa âm luật, cho lưu hành ở đời. Úc từng ở trên đường nghe qua tiếng ngưu đạc <ref>Ngưu đạc, còn gọi là Ngưu (bò) linh (chuông nhỏ)</ref> của thương nhân nước Triệu, đến nay làm Chưởng nhạc, nghethấy âm vận chưa điều hòa, bèn nói: “Có ngưu đạc của nước Triệu thì hài hòa ngay!” Bèn hạ lệnh cho quận (quốc) Triệu đưa ngưu đạc đến, quả nhiên như lời ông!
 
Khi phát hiện cổ văn trúc thư trong mộ cổ ở quận Cấp (280), có chiếu sai Úc biên soạn lại, gọi là Trung kinh, đặt vào Bí thư. <ref>Trung kinh hay Tấn Trung kinh, nay gọi là [[Cấp trủng thư]], tức kinh văn được chép trên thẻ trúc (trúc giản), bao gồm các bộ sách [[Trúc thư kỷ niên]], [[Quốc thư]], [[Dịch kinh]], [[Mục thiên tử truyện]],... Cấp trủng thư xuất hiện sau khi triều đình nhà Tấn điều tra việc một ngôi mộ cổ ở [[nước Ngụy]] [[thời Chiến Quốc]] bị trộm</ref>
433

lần sửa đổi